!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Motioner/Propositioner

Gör din röst hörd  - lämna en motion.

Ladda ner mall för motion

Vad är en motion?

 • Ett skriftligt förslag till beslut på en föreningsstämma
 • Lämnas av enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar. Motioner får ej vara anonyma
 • Förslaget ska röra ett ärende, som kan bli föremål för stämmans beslut

Vad är ett ärede?

 • Ett ärende är en för föreningen relevant fråga
 • Ett ärende är inte
     - en begäran om en upplysning
     - en begäran om rätt för en medlem att göra ett allmänt uttalande på stämman
 • Ärendet ska omfattas av stämmans kompetens

Motionsbehandling

 • Motioner ska lämnas in eller skickas till styrelsen i föreningen.
 • Styrelsen är skyldig att ta upp motioner till behandling på en föreningsstämma. 
 • Styrelsen ska vid oklarhet utreda om medlemmar önskar att inlämnade handlingar ska behandlas på en föreningsstämma eller inte.
 • Styrelsen har möjlighet att lämna svar på inlämnade motioner med förslag hur stämman ska besluta
 • Motioner och styrelsens svar ska bifogas kallelsen till en föreningsstämma. 
 • Kan även biläggas styrelsens årsredovisning inför en ordinarie föreningsstämma
 • Alla medlemmar i föreningen ska hinna läsa igenom motionerna och fundera över dem före föreningsstämman. 
 • Motionerna bör behandlas var och en för sig på föreningsstämman

Skriva motioner

 • Tänk först igenom vad ni vill att föreningen ska göra - skriv sedan ner det. Läs på om ämnet
 • Skriv kortfattat, helst på en sida.
 • Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om ni har flera ämnen som ska behandlas
 • Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ha luft mellan styckena
 • Använd rättstavningsprogram, så att motionen blir språkligt korrekt
 • Låt andra läsa igenom motionen och ge synpunkter
 • Vid längre motioner skriv en sammanfattning i fetstil under rubriken. Lägg även in korta och tydliga delrubriker
 • Skriv i motionen att förslaget ska behandlas på ordinarie eller nästkommande föreningsstämma.

Motionens uppbyggnad

 • Rubrik
 • Skriv ut att det är en motion och vad den handlar om och till vilken stämma den avser. 
 • Rubriken ska vara kort, informativ och tydlig 
 • Sammanfattning - En kort introduktion av problemet
 • Bakgrund
 • Beskriv problemet och varför det behöver en lösning.
     - Vad är anledningen till att motionen behöver ställas?
     - Ange relevanta bakgrundsfakta.
     - Beskriv ev. möjligheter och hinder.
 • Bedömning
 • Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet
 • Yrkande
 • Förslag till beslut. Yrkanden skrivs som att-satser.
     - Så exakta formuleringar som möjligt så att risk för missförstånd eller feltolkningar undviks.
     - Ev. förslag på alternativa beslut.
 • Avslutning
 • Skriv ort och datum, underteckna och skriv namnförtydligande.
     - Vid flera motionärer undertecknar samtliga motionen.